57/12;ZUPUDPP-A, 109/12;ZPNačrt-C) in 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/08 – UPB2), župan Občine Šoštanj sprejme S K L E P O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 09, KI VKLJUČUJE UREDITVENO OBMOČJE NASELJA

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C). Spremembe so samo v 29. členu (dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč). Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. SOP 2012-01-4323. EVA 2011-1211-0712. EPA 0712-VI REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Po 40. členu ZVO ter 273. členom ZUreP-2 v povezavi s 47.a členom ZPNačrt-C, je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti CPVO, s katero se ugotovi in

RS št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt); c) izhodišča iz do sprejetja tega odloka veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in

ZPNačrt-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. 31. dec racunovodstvo.net. Čistopis;

RS št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt); c) izhodišča iz do sprejetja tega odloka veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in

24. seja – Ustavno sodišče Republike Slovenije Številka: Su-P-24/14-3 Datum: 11. 9. 2014. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 11.9. 2014 potrdilo naslednji dnevni red:. 1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 10. Odziv Odgovorno do prostora! na zakon, ki ga predlagajo Skupina Odgovorno do prostora! je posredovala Predsedniku Državnega zbora RS in drugim pristojnim sporočilo, v katerem poziva pobudnike k umiku predloga za spremembo zakona o prostorskem načrtovanju, konkretno ZPNačrt-C (povezava na besedilo predloga zakona), iz zakonodajnega postopka. Pobudniki so spremembo opredelili kot manj zahtevno spremembo zakona in jo posredovali … ODLOK O OČINSKEM PODRONEM PROSTORSKEM NAČRTU …